برچسب: آزمون نظام مهندسی

نرده وسط چشم پله
16 خرداد 1402

نرده وسط چشم پله

ایمان قادریایمان قادری
تعداد پله در هر بازوی (شمشیری) راه پله
16 خرداد 1402

چشم پله در ساختمان

ایمان قادریایمان قادری
preloader