چرا بیشتر معماران در برندسازی موفق نمی شوند؟

چرا بیشتر معماران در برندسازی موفق نمی شوند؟

برندسازی یک فرایند پیچیده و زمانبر است، و ممکن است معماران در مسیر برندسازی درک درستی از تعریف، هویت و جایگاه برندسازی نداشته باشند، و همین مسئله موجب می‌شود در مسیر برندسازی اشتباهاتی مرتکب شوند، که نتیجه دلخواه بدست نیاید. این اشتباهات نه تنها به هویت و جایگاه برند کمک نمی‌کند، بلکه باعث کاهش شناخت […]

چرا بیشتر معماران در برندسازی موفق نمی شوند؟ بیشتر بخوانید »