برچسب: دستگاه پله

تعداد پله در هر بازوی (شمشیری) راه پله
16 خرداد 1402

چشم پله در ساختمان

ایمان قادریایمان قادری
ترسیم کات لاین در دستگاه پله
15 خرداد 1402

ترسیم کات لاین در دستگاه پله

ایمان قادریایمان قادری
ضوابط دسترسی معلول در دستگاه پله
12 خرداد 1402

ضوابط دسترسی معلول در دستگاه پله

ایمان قادریایمان قادری
پاگرد دستگاه پله اصلی
07 خرداد 1402

پاگرد دستگاه پله اصلی و ویژگی آن

ایمان قادریایمان قادری
preloader