برچسب: رازمعماری

شهر هوشمند - قسمت اول
09 مهر 1402

شهر هوشمند – قسمت اول

علیرضا رحیمیعلیرضا رحیمی
نرده وسط چشم پله
16 خرداد 1402

نرده وسط چشم پله

ایمان قادریایمان قادری
ترسیم کات لاین در دستگاه پله
15 خرداد 1402

ترسیم کات لاین در دستگاه پله

ایمان قادریایمان قادری
نکات رمپ و فضای اطراف آن
14 خرداد 1402

نکات رمپ و فضای اطراف آن

ایمان قادریایمان قادری
ضوابط دسترسی معلول در دستگاه پله
12 خرداد 1402

ضوابط دسترسی معلول در دستگاه پله

ایمان قادریایمان قادری
preloader