برچسب: راه پله

نرده وسط چشم پله
16 خرداد 1402

نرده وسط چشم پله

ایمان قادریایمان قادری
تعداد پله در هر بازوی (شمشیری) راه پله
16 خرداد 1402

چشم پله در ساختمان

ایمان قادریایمان قادری
شرایط طراحی راه پله در ساختمان
08 خرداد 1402

شرایط طراحی راه پله در ساختمان

ایمان قادریایمان قادری
دسترسی معلول و راه پله
31 اردیبهشت 1402

دسترسی معلول و راه پله

ایمان قادریایمان قادری
مراحل طراحی یک ساختمان
13 اردیبهشت 1402

مراحل طراحی یک ساختمان

ایمان قادریایمان قادری
preloader