برچسب: مدرک معماری

ستونک کنار رمپ
27 اردیبهشت 1402

ستونک کنار رمپ

ایمان قادریایمان قادری
ارتفاع ساختمان و خرپشته
20 اردیبهشت 1402

ارتفاع ساختمان و خرپشته

ایمان قادریایمان قادری
جایگزین جک و راه پله؟
19 اردیبهشت 1402

جایگزین جک و راه پله؟

ایمان قادریایمان قادری
پارکینگ = 4/5 یا 5 متر ؟
18 اردیبهشت 1402

پارکینگ = 4/5 یا 5 متر ؟

ایمان قادریایمان قادری
preloader