برچسب: مهندس عمران

حرف دلی ...
30 اردیبهشت 1402

حرف دلی …

ایمان قادریایمان قادری
تغییرات شیب رمپ
27 اردیبهشت 1402

تغییرات شیب رمپ

ایمان قادریایمان قادری
تو زمین شیبدار صفر کجاست؟
21 اردیبهشت 1402

تو زمین شیبدار صفر کجاست؟

ایمان قادریایمان قادری
جایگزین جک و راه پله؟
19 اردیبهشت 1402

جایگزین جک و راه پله؟

ایمان قادریایمان قادری
preloader