برچسب: نظام مهندسی ساختمان

ترسیم کات لاین در دستگاه پله
15 خرداد 1402

ترسیم کات لاین در دستگاه پله

ایمان قادریایمان قادری
ضوابط دسترسی معلول در دستگاه پله
12 خرداد 1402

ضوابط دسترسی معلول در دستگاه پله

ایمان قادریایمان قادری
ستونک کنار رمپ
27 اردیبهشت 1402

ستونک کنار رمپ

ایمان قادریایمان قادری
حداقل ابعاد عرض رمپ و اندازه درب رمپ
24 اردیبهشت 1402

حداقل ابعاد عرض رمپ و اندازه درب رمپ

ایمان قادریایمان قادری
preloader