برچسب: نظام مهندسی

روند طراحی در زیر زمین
31 اردیبهشت 1402

روند طراحی در زیر زمین

ایمان قادریایمان قادری
حداقل ابعاد عرض رمپ و اندازه درب رمپ
24 اردیبهشت 1402

حداقل ابعاد عرض رمپ و اندازه درب رمپ

ایمان قادریایمان قادری
محاسبه طول رمپ به روش از آخر به اول
23 اردیبهشت 1402

محاسبه طول رمپ به روش از آخر به اول

ایمان قادریایمان قادری
عرض پله را با فرمول حساب نکن
23 اردیبهشت 1402

عرض پله را با فرمول حساب نکن

ایمان قادریایمان قادری
تو زمین شیبدار صفر کجاست؟
21 اردیبهشت 1402

تو زمین شیبدار صفر کجاست؟

ایمان قادریایمان قادری
عمق تراس چند متر می‌تونه باشه؟
18 اردیبهشت 1402

عمق تراس چند متر می‌تونه باشه؟

ایمان قادریایمان قادری
پارکینگ = 4/5 یا 5 متر ؟
18 اردیبهشت 1402

پارکینگ = 4/5 یا 5 متر ؟

ایمان قادریایمان قادری
preloader