برچسب: ویدیو رازمعماری

تغییرات شیب رمپ
27 اردیبهشت 1402

تغییرات شیب رمپ

ایمان قادریایمان قادری
عرض پله را با فرمول حساب نکن
23 اردیبهشت 1402

عرض پله را با فرمول حساب نکن

ایمان قادریایمان قادری
تو زمین شیبدار صفر کجاست؟
21 اردیبهشت 1402

تو زمین شیبدار صفر کجاست؟

ایمان قادریایمان قادری
جایگزین جک و راه پله؟
19 اردیبهشت 1402

جایگزین جک و راه پله؟

ایمان قادریایمان قادری
عمق تراس چند متر می‌تونه باشه؟
18 اردیبهشت 1402

عمق تراس چند متر می‌تونه باشه؟

ایمان قادریایمان قادری
preloader